Šulinova sprašuje Evropsko Komisijo glede finančne pomoči malim in srednjim podjetjem

Evropska poslanka Patricija Šulin je na Evropsko Komisijo naslovila vprašanje glede finančne pomoči malim in srednjim podjetjem, še posebej v high-tech sektorjih. Letno poročilo o malih in srednjih podjetjih 2013/2014 je pokazalo, da je dostop do financ še vedno glavni problem, s katerim se soočajo. Zato je Šulinova Komisijo vprašala, če se strinja z ugotovitvami in kaj meni o učinkovitosti številnih ukrepov, ki jih je Komisija sprejela v preteklosti, da bi odpravila ta problem. Evropsko poslanko je prav tako zanimalo kdaj načrtuje spremembe in katere ter kako Komisija pomaga „high-tech“ malim in srednjim podjetjem, ki imajo dobre proizvode/tehnologije in se soočajo s finančnimi težavami.


Evropska poslanka Patricija Šulin je s strani komisarke Elżbiete Bieńkowske v imenu Komisije prejela naslednji odgovor:


Poročilo, ki ga omenjata spoštovani poslanki, vsebuje pregled uspešnosti malih in srednjih podjetij (MSP) v EU. V zvezi z dostopom do financiranja za MSP se sklicuje na letno raziskavo EU o dostopu MSP do financiranja. Njeni rezultati ne kažejo, da bi bil dostop do financiranja najbolj pereč problem za MSP; je pa res, da so težave pri dostopu do financiranja na splošno večji problem za mikropodjetja kot za MSP .


Za obdobje 2014–2020 so bili na ravni EU sprejeti številni programi, da bi se MSP olajšal dostopa do financiranja. V okviru programa COSME naj bi se mobiliziralo do 25 milijard EUR sredstev za spodbudo do 330 000 MSP v Evropi v obdobju 2014–2020. V okviru programa Obzorje 2020 bodo instrumenti InnovFin inovativnim MSP in malim podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo, tudi tistim v „high-tech“ sektorju, olajšali dostop do dolžniškega in lastniškega financiranja ter s tem sprožili več kot 15 milijard EUR dodatnih naložb v inovacije v MSP. Poleg tega v okviru programa Obzorje 2020 nov namenski instrument za MSP v višini 3 milijard EUR razširja podporo za inovativna podjetja z zamislimi, ki bi lahko oblikovale nove trge. Cilj naložbenega načrta EU je mobilizirati financiranje v višini 315 milijard EUR za obdobje 2015–2017, ki vključuje financiranje za MSP in mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo v višini 75 milijard EUR s pomočjo dodatnega lastniškega kapitala, jamstev in podpore visokokakovostnemu listinjenju posojil MSP. Tudi pobuda o uniji kapitalskih trgov bo izboljšala dostop do financiranja za MSP, in sicer z vzpostavitvijo bolj diverzificiranega finančnega sistema.


MSP prejemajo izčrpne informacije o podpori EU prek svetovalnih služb Evropske podjetniške mreže v vseh regijah EU in prek portala EU o dostopu do financiranja , pa tudi na informativnih dogodkih, ki jih EU organizira v sodelovanju z deležniki in partnerskimi subjekti, ki izvajajo podporo po EU.